170 lượt xem

Đại hội cổ đông – HSC | Acb-win.com

đầu tiên.

Lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020


2.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020


3.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020


4.

Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị


5.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021


6.

Báo cáo kiểm tra hoạt động Công ty năm 2020 của Ban kiểm soát


7.

Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần năm 2021


số 8.

Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)


8.1

Quy chế bầu cử


8.2

Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị


8,3

Đơn đăng ký cho Cơ quan giám sát


8,4

Biểu mẫu bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị


8.5

Phiếu đề cử thành viên Ban kiểm soát


8.6

Giấy ủy quyền thành lập nhóm cổ đông


8.7

Sơ yếu lý lịch mẫu


8.8

Tóm tắt lý lịch của ứng viên cho Cơ quan giám sát
READ  Ý nghĩa tài khoản ngân hàng số đẹp và cách chọn dãy số như ý? | Acb-win.com


8.9

Sơ yếu lý lịch ngắn gọn của ứng viên vào Hội đồng quản trị


8.10

Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên cho HĐQT (07 ƯCV) và Ban Kiểm soát (03 ƯCV)


9.

Đề xuất phê duyệt Ngân sách năm 2020 đã được kiểm toán


mười.

Đề xuất tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020


11.

Phương án phân phối lợi nhuận đề xuất năm 2020


thứ mười hai.

Hồ sơ lựa chọn kiểm toán viên độc lập cho năm tài chính 2021


13.

Hồ sơ điều chỉnh hệ số tham gia của nước ngoài


14.

Đề xuất điều chỉnh trụ sở công ty


15A.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các Điều khoản Hiệp hội của Công ty


15B.

Bảng so sánh các sửa đổi của Điều lệ HSC


16A.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty


16B.

Bảng so sánh các sửa đổi đối với Quy chế nội bộ về quản trị công ty


17A.

Báo cáo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị


17B.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị


18A.

Báo cáo quy chế hoạt động của Cơ quan kiểm soát
READ  Thẻ Napas là gì? Công dụng của thẻ ATM nội địa Napas | Acb-win.com


18B.

Quy chế hoạt động của Cơ quan giám sát


19.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020


20

Đề nghị bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV và danh sách người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5


21.

Đề xuất chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên HNX


22.

Mẫu thẻ bình chọn


23.

Biểu mẫu


24.

Thủ tục bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị


25.

Ví dụ về phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát


26.

Xác nhận tham gia / Biểu mẫu ủy quyền tham gia